โรคเนื้องอกในกระดูกขากรรไกร

โรคเนื้องอกในกระดูกขากรรไกรเป็นโรคที่พบได้น้อยเกิดขึ้นกระดูกขากรรไกรหรือแสดงออกมาที่เนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก ส่วนมากเกิดจากเนื้อเยื่อที่หลงเหลือจากการสร้างฟัน สามารถพบได้หลากหลายขนาดขึ้นกับระยะการดำเนินโรค โดยมากเป็นเนื้องอกโตช้า แต่สามารถทำลายอวัยวะข้างเคียงเฉพาะที่ได้ โดยเฉพาะฟัน และกระดูก
ทางเลือกในการรักษาโรคเนื้องอกในกระดูกขากรรไกรขึ้นกับปัจจัยต่างๆตาม ชนิดของเนื้องอก ระยะเวลา และอาการ โดยการรักษาส่วนใหญ่เป็นการผ่าตัด หรือในบางกรณีร่วมกับการใช้ยาร่วมด้วย
เนื้องอกในกระดูกขากรรไกรมักเกิดจากเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างฟัน โดยบางส่วนอาจเกิดจากเนื้อเยื่อประเภทอื่น หรือความผิดปกติของยีนบางชนิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อปกติไปเป็นเนื้องอกได้

 

การวินิจฉัยโรค

การวินิจฉัยโรคเนื้องอกในกระดูกขากรรไกร จำเป็นต้องใช้การตรวจทางคลินิก การถ่ายภาพรังสีปกติ หรือภาพรังสีคอมพิวเตอร์ร่วมด้วย แต่การจะได้มาซึ่งผลวินิจฉัยแน่ชัดต้องทำการตัดเนื้อเยื่อส่งตรวจพยาธิสภาพ
การรักษาโรคเนื้องอกในกระดูกขากรรไกรขึ้นกับชนิดของเนื้องอก ตำแหน่งการเกิด ขนาดของเนื้องอกโดยที่ผู้ป่วยและแพทย์จำเป็นต้องร่วมกันวางแผนการรักษาเพื่อให้ได้การรักษาที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ป่วยแต่ละราย

 

การรักษา

การรักษาเนื้องอกในกระดูกขากรรไกรโดยทั่วไปคือ การผ่าตัด โดยระหว่างการผ่าตัดแพทย์อาจจำเป็นต้องถอนฟันข้างเคียง ตัดเนื้อเยื่อและกระดูกออกบางส่วน และส่งไปตรวจพยาธิสภาพระหว่างการผ่าตัดเพื่อให้ทราบผลการผ่าตัดได้ทันที่ระหว่างผ่าตัด และปรับเปลี่ยนแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม

 

การรักษาร่วมประเภทอื่น

• การผ่าตัดบุรณะเนื้อเยื่อและกระดูกขากรรไกร
• การใช้ยาร่วมกับการผ่าตัดในเนื้องอกบางชนิด
• การดูแลผู้ป่วยด้านต่างๆที่เกี่ยงข้อง เช่น การกลืน การพูด รวมถึงการใส่ฟันเทียม
ผู้ป่วยจำเป็นต้องติดตามผลการรักษาในระยะยาวเพื่อเฝ้าระวังการเป็นซ้ำของเนื้องอก

Scroll to Top